Mórahalmi Napköziotthonos Óvoda Tesz-vesz vár a homokháton

Óvodai hírek:

Búcsú az óvódától
Mórahalmi Napköziotthonos Óvoda híre 2018-05-28 05:44:29
kép
A Micimackó, Csiga, Csupafül és Süni csoportból búcsúztak a gyerekek az óvodától. Gratulálunk a színvonalas műsorokhoz, és a Boldog óvodás évek után Boldog iskolás éveket kívánunk !
HISZTI
Mórahalmi Napköziotthonos Óvoda híre 2018-05-16 15:03:19
Egyre több helyen lehet azt olvasni, hogy a liberális nevelés megbukott. Lehet, de ettől a ténytől nem állt meg a Föld a forgásában és a szülők nem kaptak a szívükhöz, hogy jaj, most aztán mi lesz. A liberális nevelés amint láthattuk az utóbbi években, tényleg botrányos helyzeteket okozott a nevelés terén, de azt el kell mondai, hogy nagyon kényelmes megoldást is nyújtott. Mert nem kellett semmit tenni. Hagyni kellett, hogy a gyerek azt tegye, amit akar. Ha belerúgott a szülőbe a játszótéren, mert nem akart hazamenni, akkor belerúgott. Az anyuka legfeljebb egy erőtlen ejnye-bejnyét mondott, és meghunyászkodva hagyta, hogy a hisztis csemete századszor is lecsússzon a csúszdán a kettő helyett, amiben megegyeztek.

Hogy a gyerek ekkor azt tanulta meg, hogy neki van szava, neki van hatalma a szülő felett, az nem számít. Lassan már ott tartunk, hogy nem lehet bemenni úgy egy nyilvános helyre, teszem azt a Deichmann-ba vásárolni, hogy ne találkozzunk ordítozó, sikoltozó, rohangáló gyerekekkel. Az övéké a terep. Azt nem egyszer hallottam, ahogy az anyuka elnézést kért a gyerekétől, hogy cipőt mer választani, no meg próbálni. Nem a gyereknek, saját magának. A zsarnokoskodó poronty minden hatalmát kiélvezve diadalmasan mondja az ilyen szánalmas szülői kérlelés végén, hogy rendben, de utána kapok valamit a Pepcoból. És a szülő még hálás, hogy megígérheti neki. Mert azt a 800-1000 forint ugye nem számít, hiszen akkor megvásárolta a nyugalmát. A cukrászdában, az étteremben már alig lehet békésen elfogyasztani valamit, mert a terepet apró, elkényeztetett zsarnokok uralják. Senki nem szól rájuk. Lassan elértük, hogy már nem is néznek csúnyán sem az ilyen gyerekre, sem a szülőre. Az élet egyre több területén veszik át a hatalmat a gyerekek. A csend, a nyugalom és a nemtörődömség miatt felnőttek ezt hagyják. Hogy miért ilyen hisztis a gyerek? Miért nyughatatlan és miért követelőző? Egyszerűen azért, mert teheti. Nincs a környezetében senki, aki azt mondja neki, hogy legyen türelemmel, várakozzon, várja ki a sorát és teszem azt, nem kaphatja meg azt, amit akar. És ha mindezt teljesíti, vár, türelmes, alkalmazkodó, azért nem kap tárgybeli jutalmat, mert az élet velejárója az, hogy nem csak jutifalatkákból kell értenünk. Minden nap kap valamit a mai gyerek. Egy kis túrórudit, egy kis autót, hiszen csak 200 Ft volt, bármit csak hallgasson, maradjon veszteg. A hallgatása és a saját nyugalmunk árát fizetjük ki neki. A nem szót egyszerűen nem érti, nem tudja értelmezni bizonyos szituációkban, mert még nem hallotta. Nem tiltották meg neki, hogy tépkedje a virágokat ész nélkül a város főterén, nem mondták neki, hogy üljön nyugton, amíg eszik, nem kellett önuralmat gyakorolni soha semmilyen helyzetben.A gyerekünknek fizetünk a nap sok-sok percében. Megvásároljuk a mindennapokban. Kilóra. Azért, hogy ne zavarjon bennünket, a kezébe nyomunk egy telefont. Vagy a számítógép elé ültetjük, hogy ezer információ, hanghatás érje percenként és utána azon sóhajtozunk, hogy miért
Tehetséggondozás térségi szinten
Mórahalmi Napköziotthonos Óvoda híre 2018-05-14 05:18:40
kép
Kedves Szülők! A helyi vers- és mesemondó versenyre, várjuk a csoportokból a bátor kis tehetségpalántákat, amely 2018. május 29.-én 13.00 órai kezdettel kerül megrendezésre. Mindazok akik a különböző kategóriákban a helyi versenyen 1, 2. helyezést érnek el,tovább jutnak a kistérségi szintű megmérettetésre, melynek 2018. június 6.- án intézményünk ad otthont.
Tájékoztató
Mórahalmi Napköziotthonos Óvoda híre 2018-05-04 05:00:29
TÁJÉKOZTATÓ
Tisztelt Szülők!
2018-2019-es nevelési, tanítási évtől lehetőség nyílik az étkezési térítési díjak netbankon keresztüli, átutalással történő kiegyenlítésére.
A szolgáltatás igénybe vételének feltétele, egy regisztrációs email megküldése a következő email címre: etkezes.morahalom@gmail.com.
Tájékoztatom, hogy adott nevelési / tanítási éven belül a választott fizetési mód megváltoztatására nincsen lehetőség, így az elmaradt utalás sem pótolható készpénzes befizetéssel.
Az elektronikus levélnek az alábbiakat kell tartalmaznia:
1: gyermek neve, születési helye, ideje, oktatási / nevelési intézmény, és osztály vagy csoport megjelölése
2: szülő neve, születési helye, ideje, számlavezető bankja, bankszámlaszáma, (ahonnan a díj kiegyenlítése történni fog)
3: számlázási adatok, ahová a számlát kéri: név, cím, cég esetén adószámot is kérjük feltüntetni
4: tudomásul vételi nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a szolgáltatás igénybevételére lejárt határidejű tartozás esetén nincs lehetőség.
A regisztrációs email megküldésének határideje 2018. 06. 15. (péntek)
Felhívom szíves figyelmét, hogy a szolgáltatás igénybe vétele esetén a számla a regisztráció során megadott email címre elektronikusan kerül megküldésre, és lejárt határidejű tartozás felszólítás ellenére történő meg nem fizetése esetén a szolgáltatást, és a gyermek számára az étkezést nem tudjuk biztosítani.
Mórahalom, 2018.04.16.
Tisztelettel: Dr Elekes Petra
jegyző
Közlemény a 2018/2019-es nevelési évre történő óvodai beiratkozás rendjéről 1.
Mórahalmi Napköziotthonos Óvoda híre 2018-04-04 07:21:02

Tájékoztatom a Tisztelt Szülőket, hogy Mórahalom Városi Önkormányzat által fenntartott Mórahalmi Napköziotthonos Óvodába a gyermekeket a 2018/2019-es nevelési évre az alábbi időpontokban lehet beíratni:
2018. április 26., 27. (csütörtök, péntek) és május 2. napján (szerda) 8.00-17.00 óra között
Helyszín: Napköziotthonos Óvoda
6782 Mórahalom, Egyenlőség utca 19.
Felhívom a Tisztelt Szülők figyelmét, hogy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. § (1) bekezdése (Nkt.) értelmében: „Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény.”
Amennyiben a szülő az ilyen korú gyermeket e közleményben meghatározott időpontban az óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el (2012. évi II. tv. 247. §.). A napi négy órában óvodai nevelésben részvételre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás utolsó határnapját követő 15 napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában a tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.
A 2018/2019-es nevelési évben az óvodába az a gyermek vehető fel, aki:
- a 3. életévét betöltötte,
- a 3. életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.
Az óvodai beiratkozáskor be kell mutatni:
• a gyermek születési anyakönyvi kivonatát,
• a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt (a gyermek lakcímkártyája),
• a gyermek TAJ kártyáját,
• a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát,
• sajátos nevelési igényű gyermek esetében szakértői véleményt, amennyiben ilyennel rendelkezik,
• a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről készült határozatot, amennyiben ilyennel rendelkezik.
A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, amelynek körzetében lakik vagy ahol szülője dolgozik. A Mórahalom Városi Önkormányzat által fenntartott Napköziotthonos Óvoda felvételi körzete: Mórahalom város közigazgatási területe, valamint bármely önkormányzat közigazgatási területe az onnan bejáró gyermekek tekintetében.
Az alapító okirat szerint a városi óvoda biztosítja az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek (beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos) nevelését.
A városi óvoda az alapító okirata szerint nemzetiségi nevelést nem folytat.
Ha a jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az óvoda fenntartója bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a felvételre.
Az óvodába felvett gyermekek óvodai csoportba való beosztásáról a szülők és az óvodapedagógusok véleményének kikérése mellett az óvodavezető dönt.
Az óvoda folyamatos felvételt biztosító intézmény. Ha a gyermekek az év folyamán a 3. életévük betöltésével a felvételre jogosulttá válnak, a szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti.
Közlemény a 2018/2019-es nevelési évre történő óvodai beiratkozás rendjéről 2.
Mórahalmi Napköziotthonos Óvoda híre 2018-03-30 07:46:08
Az óvodavezető az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntéséről legkésőbb 2018. június 6-ig írásban értesíti a szülőt. Az óvodavezető a gyermek óvodai felvételéről hozott döntése ellen a szülő a közléstől számított 15 napon belül a gyermek érdekében eljárást indíthat.
A kérelem tekintetében a fenntartó nevében a jegyző jár el és hoz másodfokú döntést.

Kérem, a fentiekben meghatározott időpontokban gondoskodjanak gyermekük Mórahalom Városi Önkormányzat által fenntartott városi óvodába történő beíratásáról.

Mórahalom, 2018. március 26.


Nógrádi Zoltán sk.
Boldog óvódáskor
Mórahalmi Napköziotthonos Óvoda híre 2017-11-06 17:24:06
kép
A "boldogságórák" elméletének és módszertanának elsajátítása a pedagógusok és a
diákok érzelmi intelligenciájának valamint pozitív gondolkodásának fejlesztése érdekében című három napos képzésen vesznek részt óvodapedagógusaink. Megszerzett ismereteiket a gyakorlatban kamatoztatják.
"Boldog Óvoda" címet viselünk
Mórahalmi Napköziotthonos Óvoda híre 2017-11-06 17:14:25
kép
„Arra törekszünk, hogy a Boldogságórák derűs és élménygazdag feladatai, játékai, valamint gyakorlatai fokról fokra kibontakoztassák a derűt és életszeretetet. Gyermekeink így a jövőbe vetett hittel, bátran járják végig a felnőttséghez vezető utat, majd boldogságra képes emberré válhatnak.”
Prof. Dr. Bagdy Emőke, a Boldogságóra program fővédnöke
A magyar gyermekvédelmi rendszer működése az online környezetben történő gyermekveszélyeztetés tükrében
Mórahalmi Napköziotthonos Óvoda híre 2017-09-27 13:41:25
A fenti című dokumentumot megtekinthetik az érdeklődők a letölthető anyagok menüpontban.

Bejelentkezés

video