Mórahalmi Napköziotthonos Óvoda Tesz-vesz vár a homokháton

Óvodai hírek:

Közlemény a 2018/2019-es nevelési évre történő óvodai beiratkozás rendjéről 1.
Mórahalmi Napköziotthonos Óvoda híre 2018-04-04 07:21:02

Tájékoztatom a Tisztelt Szülőket, hogy Mórahalom Városi Önkormányzat által fenntartott Mórahalmi Napköziotthonos Óvodába a gyermekeket a 2018/2019-es nevelési évre az alábbi időpontokban lehet beíratni:
2018. április 26., 27. (csütörtök, péntek) és május 2. napján (szerda) 8.00-17.00 óra között
Helyszín: Napköziotthonos Óvoda
6782 Mórahalom, Egyenlőség utca 19.
Felhívom a Tisztelt Szülők figyelmét, hogy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. § (1) bekezdése (Nkt.) értelmében: „Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény.”
Amennyiben a szülő az ilyen korú gyermeket e közleményben meghatározott időpontban az óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el (2012. évi II. tv. 247. §.). A napi négy órában óvodai nevelésben részvételre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás utolsó határnapját követő 15 napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában a tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.
A 2018/2019-es nevelési évben az óvodába az a gyermek vehető fel, aki:
- a 3. életévét betöltötte,
- a 3. életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.
Az óvodai beiratkozáskor be kell mutatni:
• a gyermek születési anyakönyvi kivonatát,
• a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt (a gyermek lakcímkártyája),
• a gyermek TAJ kártyáját,
• a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát,
• sajátos nevelési igényű gyermek esetében szakértői véleményt, amennyiben ilyennel rendelkezik,
• a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről készült határozatot, amennyiben ilyennel rendelkezik.
A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, amelynek körzetében lakik vagy ahol szülője dolgozik. A Mórahalom Városi Önkormányzat által fenntartott Napköziotthonos Óvoda felvételi körzete: Mórahalom város közigazgatási területe, valamint bármely önkormányzat közigazgatási területe az onnan bejáró gyermekek tekintetében.
Az alapító okirat szerint a városi óvoda biztosítja az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek (beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos) nevelését.
A városi óvoda az alapító okirata szerint nemzetiségi nevelést nem folytat.
Ha a jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az óvoda fenntartója bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a felvételre.
Az óvodába felvett gyermekek óvodai csoportba való beosztásáról a szülők és az óvodapedagógusok véleményének kikérése mellett az óvodavezető dönt.
Az óvoda folyamatos felvételt biztosító intézmény. Ha a gyermekek az év folyamán a 3. életévük betöltésével a felvételre jogosulttá válnak, a szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti.
Közlemény a 2018/2019-es nevelési évre történő óvodai beiratkozás rendjéről 2.
Mórahalmi Napköziotthonos Óvoda híre 2018-03-30 07:46:08
Az óvodavezető az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntéséről legkésőbb 2018. június 6-ig írásban értesíti a szülőt. Az óvodavezető a gyermek óvodai felvételéről hozott döntése ellen a szülő a közléstől számított 15 napon belül a gyermek érdekében eljárást indíthat.
A kérelem tekintetében a fenntartó nevében a jegyző jár el és hoz másodfokú döntést.

Kérem, a fentiekben meghatározott időpontokban gondoskodjanak gyermekük Mórahalom Városi Önkormányzat által fenntartott városi óvodába történő beíratásáról.

Mórahalom, 2018. március 26.


Nógrádi Zoltán sk.
Boldog óvódáskor
Mórahalmi Napköziotthonos Óvoda híre 2017-11-06 17:24:06
kép
A "boldogságórák" elméletének és módszertanának elsajátítása a pedagógusok és a
diákok érzelmi intelligenciájának valamint pozitív gondolkodásának fejlesztése érdekében című három napos képzésen vesznek részt óvodapedagógusaink. Megszerzett ismereteiket a gyakorlatban kamatoztatják.
"Boldog Óvoda" címet viselünk
Mórahalmi Napköziotthonos Óvoda híre 2017-11-06 17:14:25
kép
„Arra törekszünk, hogy a Boldogságórák derűs és élménygazdag feladatai, játékai, valamint gyakorlatai fokról fokra kibontakoztassák a derűt és életszeretetet. Gyermekeink így a jövőbe vetett hittel, bátran járják végig a felnőttséghez vezető utat, majd boldogságra képes emberré válhatnak.”
Prof. Dr. Bagdy Emőke, a Boldogságóra program fővédnöke
A magyar gyermekvédelmi rendszer működése az online környezetben történő gyermekveszélyeztetés tükrében
Mórahalmi Napköziotthonos Óvoda híre 2017-09-27 13:41:25
A fenti című dokumentumot megtekinthetik az érdeklődők a letölthető anyagok menüpontban.

Bejelentkezés

video