Mórahalmi Napköziotthonos Óvoda Tesz-vesz vár a homokháton
Bemutatkozás

Mórahalom kisváros 75 éves múlttal rendelkező intézménye a Mórahalom városi Önkormányzatának Napközi-otthonos Óvodája.
Településünkön, két telephelyen működik óvoda, mindkettő csendes környezetben, a székhely és telephely közötti távolság csekély. Biztosítható minden jelentkező gyermek felvétele.

Az óvoda nevelőtestülete Gáspár László pedagógiai rendszerére épülő Tevékenységközpontú Óvodai Nevelési Programját adaptálta, majd azt átültetve a helyi sajátosságokra, már többször módosítva, sikeresen alkalmazza az ide járó gyermekek személyiségének fejlesztésében, tevékenységeken keresztül. Programunkban kulcsszerepet tölt be a gyermekközpontúság, a szabad játék, a gyermekek életre való felkészítése, a szocializáció. A nyugodt, érzelmi biztonságot adó nevelési légkör, a differenciált egyéni bánásmód mind a fentiek megvalósulását segítik elő.

Az intézmény működése megfelel az Alapító Okiratban, valamint az SZMSZ-ben meghatározottaknak. A gazdálkodási jogköre szerint részben önálló költségvetési szerv.
Kiemelt nevelési területeink az egészséges életmódra nevelés, a hazai táj, a környezet szeretetére, annak tiszteletére, védelmére, megóvására nevelés. Fontos mindezek mellett a hagyományőrzés és a családi nevelés szerepe is, melyek megvalósításában a szülők aktív szerepet vállalnak.
Minden óvodapedagógus törekszik a gyermeki személyiség kibontakoztatására, azok életkori sajátosságait figyelembe véve, egyéni képességeiket fejlesztve a tevékenységek tudatos befolyásolásával. Valamennyien a munkavégzéshez szükséges megfelelő képesítéssel rendelkeznek, így a kialakult munkarend a két hetes délelőttös és délutános váltás.
A nevelőtestület egységesen az azonos életkorú csoportok kialakítását tarja a legcélravezetőbbnek, a leghatékonyabb formának az iskolára való felkészítés és alkalmasság szempontjából.
Az óvodapedagógus - óvodapedagógus – dajka együttműködése a csoportokban az azonos, megfelelő szokásrendszer kialakításában, a fejlesztés módjában, az elvárások szintje terén elengedhetetlen az eredményes munkavégzéshez.
Bejelentkezés

video