Mórahalmi Napköziotthonos Óvoda Tesz-vesz vár a homokháton
Az általános közzétételi lista a letölthető dokumentumok menüpontban érhető el
029447
Mórahalom Város Önkormányzata Napköziotthonos Óvoda
6782 Mórahalom, Egyenlőség utca 19.


KÖZZÉTÉTELI LISTA


Az Oktatási Hivatal által működtetett köznevelési információs rendszerben (KIR) a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 24. § (4) bekezdése alapján az alábbi köznevelési intézmény a lent megjelenő közzétételi adatokkal rendelkezik.

1 . Intézmény adatai
OM azonosító: 029447
Intézmény neve: Mórahalom Város Önkormányzata Napköziotthonos Óvoda
Székhely címe: 6782 Mórahalom, Egyenlőség utca 19.
Székhelyének megyéje: Csongrád
Intézményvezető neve: Kosztyu Gyuláné
Telefonszáma: 62/281023
E-mail címe: ovoda@morahalom.hu
Közzétételi lista utolsó intézményi frissítésének dátuma: 2018.11.14.

Ellátott feladatok:
-óvodai nevelés

2 . Fenntartó adatai
Fenntartó: Mórahalom Város Önkormányzata
Fenntartó címe: 6782 Mórahalom, Szentháromság tér 1.
Fenntartó típusa: városi önkormányzat
Képviselő neve: Nógrádi Zoltán
Telefonszáma: 62/281079
E-mail címe: nszilvia@morahalom.hu

3 . Az intézmény működő feladatellátási helyei

001 - Mórahalom Város Önkormányzata Napköziotthonos Óvoda (6782 Mórahalom, Egyenlőség utca 19.)
Ellátott feladatok:
- óvodai nevelés

002 - Mórahalom Város Önkormányzata Napköziotthonos Óvoda Telephelye (6782 Mórahalom, Barmos György tér 2.)
Ellátott feladatok:
- óvodai nevelés

4. Intézmény statisztikai adatai
Összesítő táblázat az ellátott feladat szerint
2017-es statisztikai adatok alapján
Összes
feladatel látási
helyek száma Gyermekek, tanulók nyitólétszáma Fő munkaviszony keretében pedagógus munkakörben
alkalmazottak nyitóállománya Sikeres szakmai vizsgát Sikeres érettségi vizsgát Osztályt erem,
szaktant
erem/cso
portszob a
összesen Osztályo k,
csoporto k száma összesen Nem pedagógus munkakörben dolgozók nyitólétszáma
Összesen ebből Összesen ebből
nők tett
tanulók száma tett
tanulók száma Összese n ebből
nők
leányok gyógype dagógiai
nevelésb en,
oktatásb an
résztvev ők felnőttok tatásban
résztvev ők
Óvoda 2 223 103 12 0 19 19 0 0 11 11,00 36 35
Általános iskola 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0
Szakközépiskola 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0
Szakiskola, készségfejlesztő iskola 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0
Gimnázium 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0
Szakgimnázium 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0
Fejlesztő nevelés oktatás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0
Összesen
(s01+s02+...+s07) 2 223 103 12 0 19 19 0 0 11 11,00 36 35
Alapfokú művészetoktatás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0
Kollégium 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0
Logopédiai ellátás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0
Nevelési tanácsadás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0
Szakértői bizottsági tevékenység 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0
Gyógypedagógiai tanácsadás, korai
fejlesztés és gondozás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0
Utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0
Továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0
Konduktív pedagógiai ellátás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0
Gyógytestnevelés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0
Iskolapszichológiai, óvodapszichológiai
ellátás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0
Kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0
Pedagógiai-szakmai szolgáltatások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0
Kiegészítő nemzetiségi nyelvoktatás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0

Pedagógusok nyitóállománya munkaidő szerint, oktatási szintenként - összesítő táblázat
2017-es statisztikai adatok alapján
Darabsz ám 1-4.
évfolyam on 5-8.
évfolya mon
(ált.
iskolába n,
gimnázi umban) Gimnázium 9-12. évfolyamán, szakközépiskolában, szakiskolában,
készségfejlesztő iskolában, illetve
szakgimnázium nem szakképző
évfolyamán Szakgimnázium szakképző évfolyamán Alapfok ú
művész eti
iskolába n Kollégi umban Pedagóg iai
szakszol gálatnál, utazó
gyógype dagógus i, utazó Fejleszt ő
nevelésoktatásb an Összese n
(o01+…
+o04+o
06+…+ o13)
közismereti tárgyat tanít szakmai
elméleti szakmai
gyakorl ati elméleti gyakorl ati

összese n ebből
szakköz
épiskola két éves
érettségi re
felkészít ő évf. tárg yat tárgyat kondukt ori
hálózat,
kiegészí tő
nemzeti ségi
nyelvok tatás feladatn
tanít tanít foglalkoztatott
Teljes munkaidős 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
ebből nő 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
Részmunkaidős 0
ebből nő 0
Óraadó 0
ebből nő 0
Összesen
(s01+s03+s05) 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
ebből nő (s02+s04+s06) 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19

Gyermekek, tanulók számának nyitóadatai
2017-es statisztikai adatok alapján
Évfolyamok Összese nből lány
kis középső nagy vegyes Összese n
Gyermekek, tanulók száma 58 68 97 0 223 103
leány 29 29 45 0 103 0
más településről bejáró 14 15 15 0 44 23
egész napos iskolai oktatásban részesül 0 0 0 0 0 0
váltakozó (de-du) oktatásban részesül 0 0 0 0 0 0
Bejelentkezés

video