Mórahalmi Napköziotthonos Óvoda Tesz-vesz vár a homokháton
Óvodakötelezettség
Az óvodakötelezettség teljesülésével 2015. szeptember 1-jétől hatályba lépő új rendelkezés

„A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A jegyző – az egyházi és magánfenntartású intézmények esetében a fenntartó – a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.”

Ez a szabály a köznevelési törvény 8. § (2) bekezdés és 95. § (9) bekezdés összefüggésében értelmezendő. Az új előírás a Magyar Közlöny 162. számában került kihirdetésre 2011. december 29-én, csütörtökön.

Miről rendelkezik a 2015. szeptember 1-jén hatályba lépő Nkt. 95. § (9) bekezdés szövege?

Idézve:

„Hatályát veszti a Kt. 24. § (3) bekezdése, 69. § (1) bekezdése, 74. §-a”

Mit jelent ez az előírás?

A Nkt. 95. § (9) bekezdésben hivatkozott:

24. § (3) bekezdés, az ötödik életévtől előírt óvodakötelezettség teljesítésével kapcsolatosan rendelkezik,
a Kt. 69. § az óvodai nevelésre kötelezett gyermekek felmentéséről a mindennapi óvodába járás alól és
a Kt. 74. § az óvodai elhelyezés megszűnésével összefüggő szabályokra terjed ki, amely előírások 2015. szeptember 1-jétől hatályát vesztik, és hatályba lép a 2. ábra szerint szemléltetett kötelezettség.

A 2015. szeptember 1-jétől hatályba lépő óvodakötelezettséggel kapcsolatos új szabályokban változás:

Az óvodakötelezettség teljesülése napi négy órában, kiterjesztő hatályú a gyermek három éves korától.
Az óvodai nevelésben való kötelező részvétel alól hároméves kortól, legkésőbb ötéves korig felmentés adható.
Az óvodakötelezettség teljesülése alól előzetes kérelem alapján felmentett gyermekkel vagy nem jön létre óvodai jogviszony, vagy a már fennálló jogviszony alóli felmentéssel egy időben legkésőbb ötéves korig megszűnik a gyermek óvodai jogviszonya.
Felmentést a szülő kérelmére az óvodavezető és a védőnő javaslatára a jegyző felhatalmazott megadni.
Felmentés ötéves kortól nem adható.
Az óvodai nevelésre kötelezett három és négy éves gyermek részére, a szülő/gondviselő döntése alapján, családi napközivel is létesíthető jogviszony, amennyiben nem áll fenn óvodai jogviszony.

A változásban a kulcsszó nem az életkor, hanem az óvodakötelezettség, amelynek új időintervallumában ötéves kortól továbbra sem létesíthető óvoda helyett családi napközivel jogviszony!

Kérelem óvodai felmentés alól a letölthető dokumentumok alatt található.
Bejelentkezés

video