Mórahalmi Napköziotthonos Óvoda Tesz-vesz vár a homokháton
Kompetenciaalapú óvodai nevelés

A kompetencia alapú óvodai programcsomag hozadéka
a programcsomag használói körében

1. Mit jelent a kompetencia alapú óvodai programcsomag használata a szülők számára?

Biztosítékot kapnak a szülők arra vonatkozóan, hogy
- a program középpontjában a gyerekük áll;
- a boldog gyermekkort nem elvenni, hanem biztosítani kívánjuk a gyereke(i)k számára;
- a program alkalmazása során a gyermekük illeszthető lesz a következő oktatási folyamathoz, az iskolához;
- gyermekük komplex képességei fejleszthetők;
- figyelembe veszik a gyermeke(i) egyéni és életkori sajátosságait;
- értékelik gyermeke(i) azon tulajdonságait, amelyek csak rá jellemzőek;
- gyermekével megtanítják értékelni a másik gyerek másságát is;
- a hangsúly a különböző módszerekkel történő egyéni fejlesztésen van;
- gyermekük nevelő-fejlesztő intézménybe jár;
- a szabad játék megmarad a nevelés egyik eszközének;
- a program figyelembe veszi a szülők észrevételeit is.


2. Mit jelent a kompetencia alapú óvodai programcsomag használata a fenntartó számára?


A fenntartó bizonyságot nyerhet afelől, hogy
o - az általa fenntartott intézmény szakmai elismerésben részesült azáltal, hogy a pályázat nyertes intézményei közé tartozik;
o - biztosított az óvoda pedagógusainak a szakmai ingyenes továbbképzése;
- az általa elfogadott és támogatott óvodai helyi nevelési program a kompetencia alapú óvodai programcsomag használata kapcsán nem sérül;
- a fenntartása alatt működő óvoda alap-és speciális feladatait a továbbiakban is teljesíteni tudja;
- a programcsomag alkalmazása plusz anyagi terhet nem jelent számára;
- az óvoda Alapító okiratának belső tartalmi változtatására nincs szükség a kompetencia alapú óvodai programcsomag alkalmazása miatt;
- az óvodát továbbra is a gyermekközpontúság, a gyermeki személyiség értékként kezelése jellemzi;
- vélhetően emelkedni fog a programcsomagot alkalmazó óvodákba a beiratkozni kívánó óvodáskorú gyermekek száma.


3. Mit jelent a kompetencia alapú óvodai programcsomag használata az
óvodapedagógusok számára?


Lehetőséget a
- gyerekek képességszintek, képességfajták szerinti fejlesztésére;
- az óvoda-iskola átmenet, az inklúzív pedagógia, a játék, az érzelem és az erkölcs új
tartalmú megközelítésére;
- saját kompetens személyiséggé válási folyamatának a megsegítéséhez;
- holisztikus látásmód kialakítására, fejlesztésére;
- kulturális identitás megtartására;
- a szakmai elismerésre;
- az ön-és továbbképzésre;
- pedagógiai-, módszertani szabadság megélésére;
- programcsomag alkalmazása során megélt pedagógiai jellegű tapasztalatok kicserélésére;
- pedagógiai innovációban való részvételre;
- programcsomag fejlesztésében való részvételre a program tesztelése, véleményezése, értékelése kapcsán;
- programcsomagban rejlő élmények szerzésére és megélésére;
- kiégés szindrómájának elkerülésére.

Biztos Kezdet Óvodai Program

A Biztos kezdet óvodai program
 Célirányos program és együttműködés a segítő szakemberek és szervezetek között, valamint társadalmi összefogás és uniós támogatás.
 Ez a kiemelt program a Gyermekszegénység Elleni Nemzeti Programban megfogalmazott "Legyen jobb a gyermekeknek" Nemzeti Stratégia céljaiból indul ki, a Gyerekesély Program és a Biztos Kezdet Program eleme.
 Ennek a programnak a fő célja, hogy együttesen még jobb munkát tudjunk végezni a gyerekek érdekében. Az együttműködés elsősorban a szülőkkel való együttműködést jelenti.
A Biztos Kezdet program tartalma, célja és alapelvei
A Biztos Kezdet Óvodai Program esélyt ad a programban részt vevő gyermekek valamint családjaik számára, hogy a gyermekek életének legkorábbi időszakában segítséget kapjanak a testi, értelmi, érzelmi és szociális fejlődésükhöz. A problémák korai felismerése, a programhoz kapcsolódó szakemberek folyamatos támogatása, valamint a gyermekekkel és a szülőkkel való közvetlen foglalkozás hozzájárul a programban részt vevő gyermekek sikeres iskolakezdéséhez, iskolai kudarcok csökkentéséhez.
A program kiemelten kezeli a kisgyermekkori nevelésen belül a 3-7 éves korosztály gondozását, nevelését, fejlesztését az óvodai nevelés intézményes keretein belül.
Ez a program egyik fő prioritása.
Emellett nagyon fontos megjegyezni, hogy a hatályos közoktatási törvény értelmében az óvodai nevelés kiegészítő szerepet tölt be a családi nevelésben. Nem tévesztjük szem elől, hogy nevelésünk csak akkor lehet sikeres, ha a családokkal együtt valósul meg.
A Biztos Kezdet Óvodai Program sajátosságait a célokból, feladatokból adódó hangsúlyok adják. Ezek egyaránt vonatkoznak a kutatás-fejlesztés tevékenységeire is.

Világosan meghatározottak a programban a célcsoportok.
Az elsődleges célcsoport a gyerekek és szüleik. Ők azok, akik végső kedvezményezettjei is egyben a programnak, mert hosszú távon részesülnek a program eredményeiből.
Másodlagos célcsoportja az óvodapedagógusok, a dajkák, a segítő szakemberek, a fenntartók, a civil szervezetek, az egyházi képviseletek.
 Attól lehetünk bizakodóak, hogy egy szülő akkor érzi jól magát, ha a kisgyereke is jól érzi magát.
 Mitől érzi jól magát egy kisgyerek?
Ha biztonságban, jó környezetben, jó kezekben van. Ha olyan helyen lehet, ahol játszhat, s ezáltal fejlődhet.
Ha a szülő azt tapasztalja meg, hogy a Biztos Kezdet Óvodai Program alapján működő óvodánk ilyen teret tud biztosítani a kisgyereke számára, akkor megérti, megérzi, miért fontos, hogy a gyereke rendszeresen óvodába járjon.
Ha azt látja, hogy a kisgyereke jól érzi magát az óvodában, akkor el is fogja vinni oda.
A program a gyerekek számára olyan játékokat ad, melyek a szabad játékra ösztönzik őket. Amelyek fejlesztik a képességeiket, készségeiket, melyekkel öröm játszani. A játékfajták, játékcsaládok beszerzése során előnyben részesülnek azok, amelyek természetes alapanyagokból készültek.

Az élményszerzés lehetőségét az óvoda falain kívül is szeretnénk biztosítani a kisgyerekek számára. Lehetőség nyilik arra, hogy élményszerző kirándulásokat szervezzünk. Így szeretnénk elérni, hogy azoknak a gyerekeknek a számára is elérhetővé váljon az óvoda falain túli világ, akik még sohasem láthatták azt.

A játékok mellet az óvoda világának elengedhetetlen építőeleme a mese. A mindennapi mesélést, verselést azáltal támogatja a program, hogy egy olyan Meseládikót - benne iparművészek által készített bábkészlet – biztosít az intézmény számára, amely röpíti a gyerekeket a mesék világába, ahol érzelmi életük a mese kapcsán még inkább előtérbe kerülhet.

Óvodafejlesztés

„Játék, mozgás, biztonsága mórahalmi óvodában”
2012 augusztusában nyújtottuk be az „Óvodafejlesztés” című kiírásra a fenti című pályázatot, melyet a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, Humán Erőforrás Programok Irányító Hatósága2012. 05. 03-án elbírált, és támogatásra alkalmasnak minősített.
A TÁMOP -3.1.11-12/2-2012-0100azonosítószámú projekt elszámolható költségeinek az Európai Szociális Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozását 37.867.957 forintban állapították meg.
A projekt megvalósítási időszaka2013. év 01. hó 01. napjától, 2014. év06. hó 30. napjáig tart, így az utolsó fázisába érkezett, amely megkívánja,hogy számot adjunk a másfél évről.
Az első időszak tervező és szervezőmunkái után a nyár folyamán igen felgyorsultak az események, s szinte rövid idő alatt tudtuk a projektben meghatározott feladatokat teljesíteni.
Június végén, július elején megrendezésre került kettő, a nevelési programban foglaltak megvalósulás átsegítő program, valamint három családi rendezvény, melyeken az intézmény valamennyi gyermeke és azok szülei is részt vehettek.A programok után, július végén elkezdődött az óvoda udvarán található összes balesetveszélyes játék lebontása,
és helyettük 15 db új került letelepítésre, ütéscsillapító burkolattal,11.360.387 forint értékben.
Augusztusban teljesítettük a Helyi Nevelési Programunk átdolgozására vonatkozó feladatunkat is.
Az óvoda dolgozói mindig is nyitottak voltak az innovációra, ismereteik, tudásuk bővítésére, felfrissítésére. projekt nagy lehetőségeket kínált erre.2013 februárjában, valamint 2014 februárjában és márciusában összesen hét harmincórás képzésen vettünk részt, amelyeken a dajkák 11, az óvodapedagógusok93, azaz összesen 104 tanúsítványt szereztünk.
A képzések témái:
1. Projektmenedzsment, változásmenedzsment, innováció a TÁMOPközoktatás-fejlesztési projektjeiben
2-3. Áldozatok nélkül – konfliktusok hatékony kezelése és a mediálás(dajkák- óvodapedagógusok különképzése)
4. Az óvoda-iskola átmenet megkönnyítése a hátrányos helyzetű gyermekek integrációja érdekében
5. Nevelés a XXI. század óvodájában– kompetenciafejlesztés korszerű gyermekbarát módszerekkel
6. Környezettudatos nevelés
7. „Mindenki tehetséges valamiben!”Moduláris tehetséggondozó továbbképzés
Júniusban még egy feladat vár ránk, melynek teljesítésével lezártnak tekinthetjük a projektet. Óvodai jó gyakorlatot, referenciát fogunk átvenni, amelyet a pályázat témájához kapcsolódóan jól tudunk majd hasznosítani az intézményünkbe járógyermekek körében.
Módra Istvánné
projektasszisztens

Boldog Óvoda cím

A Boldogságprogram tudományos vizsgálatokra épül, amely nyomán hónapról hónapra letesztelheted a saját életedben, hogy milyen változásokat képesek eredményezni azok a módszerek és technikák, amelyek tudósok szerint boldoggá tesznek bennünket.

Minden hónapban egy konkrét boldogságfokozó gyakorlattal foglalkozunk.

Szeptember: Boldogságfokozó hála gyakorlása
Október: Optimizmus gyakorlása
November: A társas kapcsolatok boldogító ereje
December: Boldogító jócselekedetek
Január: Célok kitűzése és elérése
Február: Megküzdési stratégiák gyakorlása
Március: Apró örömök élvezete
Április: Megbocsátás
Május: Egészséges életmód
Június: Fenntartható boldogság / Önbecsülés
Biztonságos Óvoda cím elnyerése

NTP-OTKP-18-0075 Tánclépéssel az iskola felé.
Táncos mozgásfejlettség területén: Átlagon felüli képességek a mozgáskoordináció, mozgások összekapcsolása,
egyensúlyozó mozgások, irányváltás, tempótartás képessége, ritmusérzék, téri irányok ismerete, tempóérzék, társakhoz való
alkalmazkodás, a táncos mozgás esztétikuma. A feladat iránti elkötelezettséget az érdeklődés, kitartás, szerepvállalás, terhelhetőség
mutatja. A kreativitást a mozgások tagoltságán, a mozdulatok kifinomultságán, a táncos mozgásimprovizáción mérhetjük.(lásd:egyéb
csatolni kívánt dokumentumok) 3. A dokumentumelemzések alapján kiválasztott gyermekek játékos műhelyfoglalkozáson való további
megfigyelése. 4.Szülők megfigyeléseinek felmérése.
Röviden mutassa be a tehetséggondozó programba bevonni kívánt célcsoportot (a tehetséggondozó programba beválogatott személyek
Mini sportbörze

Szerencsésen indult a nap, hiszen szikrázó napsütésre ébredtünk. A gyerekek izgalommal érkeztek meg az óvodában, mivel a megszokott rendtől eltérően mozgalmas nap várt rájuk. Többen szülővel, testvérrel érkeztek, akik egész nap velük maradhattak, így tanúi lehettek gyermekük sportágválasztásának: érdeklődésüknek, adottságuknak megfelelően.
A megnyitó és a közös zenés bemelegítés után az ugrókötelesek adtak fergeteges ízelítőt tudásuk legjavából. Rögtön a bemutató után a sok új ugrókötélnek köszönhetően ki is próbálhattuk az alapugrásokat Detti néni irányításával, gyerekek, szülők, óvó nénik egyaránt.
A program következő eleme a foci bemutató volt, melynek helye közelmúltban átadott ovis műfüves focipálya. Király Dávid edző remek pedagógiai érzékkel irányította a kis leendő focistákat, kedvet ébresztve sok gyermekben eme népszerű sportág iránt. A foci után a Mórahalmon oly sikeres Judosok következtek. A sportágra jellemző öltözék, fegyelmezettség, technikai tudás és az edzők Csiszár Dani és Nagybata Mihály példamutatása elvarázsolta a gyerekeket. Az ebéd elfogyasztása és egy kis hűsölés után (a kicsik kivételével a gyermekek nagy örömére a délutáni alvás elmaradt) folytatódtak a programok. Délután szivacskézilabda bemutató és próba, ügyességi akadálypálya, kerékpárral és rollerrel szlalomozás színesítették a napot. Védőnő, dietetikus és ortopéd szakorvos állt a szülők és gyermekek rendelkezésére. Lehetőség volt ortopédiai szűrésre, vérnyomásmérésre, étkezéssel, diétával kapcsolatos kérdések megbeszélésére. A gyerekeket pedig az egészséges táplálkozással és életmóddal kapcsolatos interaktív játékok várták. A nap élményeit az apróságok rajzban is megjeleníthették, melyeket kiállítottunk és azokat a szülők is megcsodálhatták.
A napot kellemes fáradsággal és sok-sok élménnyel zártuk.
A rendezvény megszervezéséhez az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő a Nemzeti Tehetség Program alapján „Sportágakat népszerűsítő rendezvények támogatására” kiírt pályázat biztosított lehetőséget.
Pályázati azonosító: NTP-SR-15-0086 „Mini sportbörze”

Köszönjük a szervezők, segítők és résztvevők segítségét!
A hazai és határon túli óvodai tehetség-kibontakoztató programok támogatása

NTP-OTKP-18-0075 Tánclépéssel az iskola felé
Célunk, hogy elősegítsük a gyermekben rejlő zenei, testi-kinesztikus tehetségcsíra kibontakozását, lehetőséget biztosítva arra, hogy a
gyermekek egyéni képességeiknek és eltérő személyiségüknek megfelelő fejlesztésben részesüljenek, valamint fejlődjön mozgáskultúrájuk,
tér-forma és stílusérzékük, mozgásmemóriájuk, együttműködési és előadói képességük. Kreativitás terén gyakorolják a
problémamegoldást, véleményalkotást, önkifejezést, az alkotást, legyen motivációjuk a zene és tánc iránti személyes attitűd. Tanulják meg
a népi játékokhoz használható ruhadarabok viselését. A néprajzi ismeretek nyújtásával identitástudatukat kívánjuk kialakítani. Nagy
hangsúlyt kívánunk fektetni ünnepeinkre, népi hagyományainkra, jeles napokra, amelyek az egyéni bemutatkozásra is alkalmat adhatnak.
Célunk, hogy a szülőket is bevonjuk a tehetségfejlesztő munkába, emellett biztosítani tudjuk a megfelelő tárgyi feltételeket a fejlesztéshez.
Bejelentkezés

video